Prihlásenie

Krehký rast slovenskej chémie ohrozujú politické rozhodnutia

ZCHFP SR  oslavuje 20.výročie založenia

 

Sľubne naštartované oživenie slovenského chemického odvetvia, ktoré nastalo po kríze, ohrozuje plánované predávanie emisných povolení, likvidácia starých environmentálnych záťaží a európska chemická legislatíva REACH. K nim sa najnovšie pridali globálne hrozby nedostatku elektrickej energie v súvislosti s prehodnocovaním atómových elektrární po havárii vo Fukušime a neprimerane rastúce ceny ropy v súvislosti s politickou nestabilitou v Líbyii a ďalších arabských štátoch. Na tlačovej konferencii k         20.výročiu založenia Zväzu chemického  a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR o tom informoval jeho prezident Ing. Roman Karlubík, MBA.

 

,,Nepredvídateľné politické rozhodnutia a prijímanie legislatívy bez dopadových štúdií čoraz viac ovplyvňujú chod  a budúcnosť odvetvia chémie v EU. Najpodstatnejší problém pre náš sektor je  obchodovanie s emisnými kvótami (ETS) ktoré majú byť v rámci Európy spoplatnené, ale na základe benchmarku, t.j. porovnania s vybranými technológiami nielen  technologicky najlepšími,  ale najmenej zaťažujúcimi životné prostredie. Pritom napríklad iba v hnojivách tieto technológie má k dispozícii minoritná časť európskych výrobcov a iba nášho výrobcu to bude stáť   milióny EUR. Postihnuté budú ale aj iné sektory najmä energetika, výroba cementu, PVC a ďalšie. Odhady celkových súm v rámci EU sú horibilné.  Zaplatí to však v cenách finálnych výrobkov hlavne spotrebiteľ“, konštatoval R.Karlubík.

Ďalej poukázal nato, že podľa štúdie napríklad iba REACH berie  cca 70 % hrubého konsolidovaného zisku sektoru chémie v rámci SR. Tieto peniaze by inak podniky reinvestovali a mohli ponúknuť lepšie pracovné podmienky. V súčasnosti aj  zásluhou tejto legislatívy bol import chemických surovín z mimoeurópskych krajín minimalizovaný. Následkom toho došlo k enormnému nárastu cien v desiatkach  až stovkách percent, čo opäť zaplatí spotrebiteľ.

            ,,Slovenskú chémiu trápi aj pripravovaný zákon o tzv. starých environmentálnych záťažiach. Jeho súčasná podoba je stále nevyhovujúca a môže mať vážne negatívne dopady na konkurencieschopnosť priemyslu SR. Chemici preto očakávajú, že sa bude pokračovať v rokovaniach, až kým  sa nedospeje k  takému riešeniu, s ktorými by mohli zamestnávatelia bez výhrad súhlasiť. Chápeme snahu EÚ o riešenie globálnych environmentálnych hrozieb, na druhej strane však nemôžeme nechať bez povšimnutia, že bremeno nákladov na plnenie prísnych kritérií si odnášajú najmä malé a stredné podniky nových členských štátov, pretože pravidlá hry boli a sú na mieru veľkých nadnárodných korporácií so silným finančným zázemím a veľkým odborným potenciálom“, zdôraznil R.Karlubík.

Chemici sa však majú aj čím pochváliť. Jedným zo série podujatí, ktoré ZCHFP SR pripravuje v rámci Medzinárodného roka chémie 2011 s celosvetovo prijatým heslom „Chémia – náš život, naša budúcnosť“ je aj Deň slovenskej chémie a farmácie 2011.

Ten sa koná 13.apríla 2011 na výstavisku Incheba. ZCHFP SR si na ňom pripomenie  okrúhle 20. výročie založenia zväzu. Podujatie bude ako súčasť medzinárodného veľtrhu Chemistry Slovakia/CARplast 2011.

 

,,Za dvadsaťročné obdobie svojej existencie prešiel ZCHFP SR viacerými náročnými

fázami hospodárskej, trhovej, legislatívnej transformácie. Po jej prekonaní nastalo

krátke obdobie hospodárskeho rastu, rok 2009 však priniesol množstvo

neočakávaných problémov spojených s celosvetovou finančnou a hospodárskou

krízou. Podniky slovenského chemického priemyslu sa s nástrahami enormného

trhového prepadu vyrovnávali s nerovnakou úspešnosťou. Veľká väčšina našich

členských organizácií najťažšie krízové mesiace prekonala s maximálnym využitím

vnútorných rezerv a úspornými opatreniami, niektoré spoločnosti však boli nútené

ukončiť svoju činnosť.

Rok 2010 sa niesol v znamení zvyšujúceho sa podnikateľského optimizmu, ktorý pramení z postupného narastania dopytu po priemyselných výrobkoch na svetovom trhu. Zlepšujú sa odbytové možnosti aj slovenských chemických spoločností. O svoj podiel na trhu sa však musia intenzívne popasovať. Slovenské chemické podniky sa môžu v súčasných tvrdých podmienkach rozvíjať iba účelným spájaním svojich síl v rámci ZCHFP SR, partnerských podnikateľských združení v okruhu krajín V4 a hľadať efektívne spôsoby na presadzovanie svojich opodstatnených záujmov prostredníctvom svojho členstva v Európskej chemickej asociácii (Cefic)“, uzavrel R.Karlubík.

 

V súčasnosti ZCHFP SR reprezentuje 57 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 12 000 pracovníkov. Treba však zdôrazniť, že ZCHFP SR pracuje tak, že úžitok z jeho činnosti majú aj chemické firmy, ktoré nie sú jeho členmi.

V celom odvetví chémie  podniká 186 firiem s počtom zamestnancov viac ako 20.      V chemickom odvetví na Slovensku k 30.septembru  2010 pracovalo   34 771 ľudí. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí v rámci spracovateľského priemyslu medzi strategické odvetvia v priemysle SR. Výrobný program tvorí široké spektrum produktov, od organických a anorganických chemikálií, cez priemyselné hnojivá, pneumatiky, výrobky z gumy, farby, laky, liečivá, až po sofistikované špeciálne výrobky a chemické vlákna. Zabezpečuje aj medziprodukty pre ďalšie spracovanie v rámci samotného odvetvia, ďalej výrobky pre potreby mnohých iných odvetví hospodárstva, vrátane finálnych výrobkov pre obyvateľstvo.

Nehlasované