Prihlásenie

Spracovania odpadového skla sa za 10 rokov takmer 4-krát zvýšilo

V roku 2010 bolo na Slovensku spracovaných cca 67 400 ton odpadového skla, ktoré bolo zhodnotené pretavením do výrobkov obalového skla.  Pritom v roku 2002 to bolo iba 18 000 ton, čo je 3,75-krát menej. Práve v roku 2002 začal svoju činnosť Recyklačný fond, ktorý sa na zvýšenej recyklácii skla podieľal podporou separovaného zberu skla a zvyšovania technickej úrovne spracovateľských zariadení. Napríklad len v roku 2010 sa sektor skla podieľal na 16-tich viackomoditných projektoch sumou 247,17 tis. EUR. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 

,,V Slovenskej republike nie sú určité druhy skla recyklované materiálovým zhodnotením. Ide o sklá s drôtenou vložkou, bezpečnostné a tvrdené sklá, sklá z automobilov a elektrozariadení. Zámerom fondu v nasledujúcom období je podpora vybudovania spracovateľskej linky, ktorá by umožňovala spracovávanie aj takýchto skiel. Strategické zámery predpokladajú spoluprácu s územnými samosprávami na zabezpečení zberu a separácie odpadového skla v  krajoch, kde nedosahuje úroveň porovnateľnú s inými územnými celkami. Postupne prejdeme od systému plošnej podpory separovaného zberu skla v rámci miest a obcí, k budovaniu systému zberu a separácie skla v rámci zberných oblastí. Jednou zbernou oblasťou bude západné a stredné Slovensko a druhou východné Slovensko“, povedal J. Líška.

 

Ďalej poukázal na to, že čistý váhový podiel objemu skla v komunálnom odpade je max. 6 % (zdroj: „Účasť obcí a miest pri zhodnocovaní odpadu“). Tento podiel bol získaný kvalifikovaným odhadom dlhodobého monitorovania na vybraných zberových územiach (5 rokov). Na základe toho teda možno predpokladať, že disponibilný objem skla v komunálnom odpade bol v roku 2008 cca 106 000 ton / rok (Tab. 1).

 

Tab. 1 – Disponibilné množstvo odpadového skla v tonách v komunálnom odpade za rok 2008

 

Kraj

Počet obyvateľov

Objem KO v t/rok

Disponibilný objem skla v KO t/rok (6 %)

Bratislavský kraj

616 578

285 034

17 102

Trnavský kraj

559 934

231 368

13 882

Trenčiansky kraj

599 859

198 418

11 905

Nitriansky kraj

706 375

255 775

15 347

Žilinský kraj

696 347

218 271

13 096

Banskobystrický kraj

653 697

177 625

10 658

Košický kraj

775 509

203 354

12 201

Prešovský kraj

803 955

202 581

12 155

 

5 412 254

1772426

106 346

Zdroj: štúdia: „Účasť obcí a miest pri zhodnocovaní odpadu“

 

 

 

 

Podľa sektora skla Recyklačného fondu je úroveň separovaného zberu a následnej recyklácie odpadového skla okolo 50 až 60 % (ide o všetko sklo). Spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o., vykazuje mieru recyklácie odpadu zo sklenených obalov z celkového množstva vyseparovaného odpadového skla takmer na úrovni 40 %.

 

Rezervy sú v ešte stále nedostatočne rozvinutom separovanom zbere skla, ale aj v tom, že stále nie sú dobudované kapacity na spracovanie určitých druhov skiel – napríklad autoskiel, či skiel z televíznych obrazoviek a elektrozariadení. Sektor skla Recyklačného fondu pritom vyvíja v tomto smere dlhodobé aktivity, ktoré by mali situáciu pomôcť riešiť. Od svojho vzniku, v roku 2002 do novembra 2011, podporil spolu 235 projektov v celkovej hodnote 7,3 mil. EUR. Dotácie boli zamerané na podporu separovaného zberu skla, spracovanie odpadového skla, propagáciu, štúdie a informačné systémy. V neposlednom rade je treba pripomenúť, že rozvoj separovaného zberu skla je však možný len za aktívnej účasti samospráv a rozhodujúcim prvkom v celom systéme je aktívne zapojenie verejnosti - občanov.

 

Z celkového počtu projektov bolo na 16 jednokomoditných poskytnutá podpora 1,5 mil. EUR a na 219 viackomoditných projektov podpora viac ako 5,8 mil. EUR. V komodite sklo až 80 % podpory Recyklačného fondu smerovalo do zavedenia a zintenzívnenia separovaného zberu v mestách a obciach, resp. organizácií odpadového hospodárstva.

 

,,Medzi najzaujímavejšie podporené projekty zo sektora skla Recyklačného fondu patrí projekt spoločnosti Vetropack Nemšová, s. r. o., podporený sektorom skla sumou 663 878 EUR na výstavbu novej triediacej linky, ktorá umožnila spracovanie maximálneho množstva vykúpeného skla zo separovaného zberu v požadovanej kvalite. Ďalšie podporené projekty sa týkali predovšetkým separovaného zberu v mestách a obciach“, konštatoval J. Líška.

 

Práve Vetropack Nemšová, s. r. o., ako jediný na Slovensku, spracováva použité sklo (obalové aj napr. nelepené tabuľové sklá) pri výrobe obalového skla. Pri výrobe sa do zmesi pridáva 30 až 90 % sklenených črepín a to v závislosti od čistoty vyseparovaného skla. Obaly zo skla sú v súčasnosti široko využívané a použité sklo sa dá prakticky neustále recyklovať. Využívanie starých sklenených obalov pri výrobe skla pritom šetrí nielen prírodu ‑ sklenená fľaša v prírode zostane takmer 4‑tisíc rokov, ale tiež energiu na výrobu nového obalu. Najhodnotnejšie je pre výrobcov číre sklo, lebo sa dá pridávať do všetkých druhov skiel. Recykláciou skla sa ušetrí veľké množstvo elektrickej energie, ale aj vstupné suroviny - piesok, vápenec, živec, ktoré sa tak nemusia ťažiť.

 

Hospodárska kríza tvrdo zasiahla aj separovaný zber, ktorý vždy bol pre obce stratový. Úlohou Recyklačného fondu preto aj v najbližšej budúcnosti ostáva podporovať mestá a obce príspevkami za vyseparované sklo, ale aj dotáciami na zavedenie a zintenzívnenie separovaného zberu skla. ,,Žiaľ, fond má od roku 2005 každoročne k dispozícii čoraz nižšie finančné prostriedky, ktoré môže použiť na tento účel. Podľa novely zákona o odpadoch (č. 733 z roku 2004), neplatia za dovoz inak spoplatnených obalov, obalových materiálov alebo výrobkov balených v takýchto obaloch do Recyklačného fondu tí dovozcovia, ktorí v danom kalendárnom roku splnia limity zhodnotenia alebo recyklácie odpadov z daného druhu obalov, stanovené nariadením vlády Slovenskej republiky. Ročne tak fondu chýba cca 50 % zdrojov z obdobia pred účinnosťou tohto zákona“, uzavrel J. Líška.

Nehlasované